Het project

Het Noord-Nederlandse kleigebied. Hier werden vanaf 600 voor Christus de vele terpen en wierden opgeworpen. Deze opgehoogde woonheuvels zijn nog steeds erg kenmerkend voor het Noord-Nederlandse kustlandschap.

Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling is een project van Landschapsbeheer Groningen, Landschapsbeheer Friesland, het Kenniscentrum voor de archeologie van het terpen- en wierdenland (het Terpencentrum) van de Rijksuniversiteit Groningen en Museum Wierdenland, dat partner is van het Terpencentrum. Zij hebben het project opgezet om de kansen die het verhaal van het terpen- en wierdenlandschap biedt, te benutten.

De projectgroep bestaat uit wetenschappers Jeroen Wiersma en Gerard Aalbersberg (RuG), projectleiders Oscar Borsen (LBF) en Geert Schoemakers (LBG) en directrice van Museum Wierdenland Daniëlle Lokin. Zij werken nauw samen met de bewoners en ondernemers in het startbijeenkomst Ezingegebied. Samen met hen gaan ze op zoek naar de sporen van de ontstaansgeschiedenis die in het dorp en het omliggende landschap nog te vinden zijn. Uitgangspunt is dat elk dorp een eigen geschiedenis kent en een eigen verhaal vertelt. Doel is deze verhalen zichtbaar en beleefbaar te maken. De initiatiefnemers zorgen daarnaast voor verbinding, zodat ook het grote verhaal van de regio als geheel kan worden benut om het gebied een economische impuls te geven en de landschappelijke kwaliteit te versterken.

Dorpsgerichte aanpak

Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling is programmatisch opgezet. Dat wil zeggen dat het in verschillende fases wordt uitgevoerd. In de eerste fase gaan de initiatiefnemers in en met zes dorpen aan de slag. Drie in Fryslân en drie in Groningen. In deze dorpen doen archeologen en landschapsdeskundigen van de RuG, samen met bewoners, onderzoek naar sporen van het verleden.

Ook wordt er in ieder dorp een – eveneens gemengde – werkgroep gevormd. De werkgroep bekijkt wat er nodig is om karakteristieke elementen en structuren duurzaam te herstellen, beheren of ontwikkelen. Hierdoor wordt het verhaal van het dorp visueel beter beleefbaar. Ook gaan de werkgroepen aan de slag met het bedenken van ideeën over hoe het dorpsverhaal verteld kan worden en wat ervoor nodig is om bezoekers welkom te heten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de toeristische infrastructuur en recreatieve voorzieningen. Helpt u mee?

Expositie, Zeedijk-WEB-Methodiek

Het dorp wordt niet alleen betrokken bij het onderzoek en het uitwerken van ideeën, maar ook zo veel mogelijk bij de uitvoering van herstel- en inrichtingsmaatregelen. Op deze manier werkt het project aan een methodiek waarmee dorpsbewoners actief meewerken aan behoud en herstel van de kwaliteit van het landschap en de leefomgeving. Hiermee krijgt het dorp een instrument om in de toekomst zelf te blijven werken aan die kwaliteit. Tegelijkertijd is de methodiek de basis voor de volgende fase van het project Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling.

Toekomstperspectief

Het doel is de in de praktijk getoetste werkwijze tot 2022 in te zetten in de hele Waddenkustregio om in ieder geval de terpen en wierden die van grote betekenis zijn voor de beleving en identiteit van het terpen- en wierdenland aan te pakken. Een sterke regiomarketing, exposities en voorlichting en boeiend educatieprogramma hebben er dan ook voor gezorgd dat bewoners en bezoekers nieuwsgierig zijn geworden naar het terpen- en wierdenland en dat zij dit bijzondere landschap verder willen ontdekken.

 

Financiers
Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door steun van het Waddenfonds, de provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten De Marne, Eemsmond en Delfzijl en Leader.

Leader